Belangrijke afspraken

Bij het aangaan van een overeenkomst met mij gaat u ook akkoord met deze voorwaarden:

 

Betaling:

- U betaalt binnen Nijmegen geen reisvergoeding (buiten Nijmegen geldt 16 cent per km).

- De nota voor een coachingstraject volgt aan het eind van iedere maand (digitaal) en dient binnen

14 dagen voldaan te zijn.

- Afmelden van afspraken: graag uiterlijk 24 uur van tevoren via mail of telefoon. Bij afmelding op de dag van de afspraak bent u 50% van het tarief verschuldigd.

- Genoemde bedragen zijn exclusief BTW (behalve bij de huiswerkbegeleiding).

- Tarieven zijn onderhevig aan veranderingen. U wordt uiteraard geïnformeerd hierover. 

Dossier & Traject:

- Uw persoonlijke gegevens en informatie (dossier) worden vertrouwelijk behandeld door mij en nooit, zonder schriftelijke toestemming van uzelf, aan derden doorgegeven.

- Mocht het voor het traject nodig zijn dat ik contact heb met externen (bijv. school) dan verleent u hier toestemming voor.

- Mocht het, door zwaarwegende argumenten (bijv. betalingsachterstanden) en redelijkerwijs, noodzakelijk zijn, dan kan ik de overeenkomst eenzijdig beëindigen of kortstondig stilleggen. Dit door u hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

- Mocht uzelf de overeenkomst tussentijds willen beëindigen dan laat u mij dit weten met de reden hiervan. Uw betalingsverplichting voor een afgesproken traject vervalt dan na de eerstvolgende afspraak.

Overigen:

- Met het aangaan van een traject ga ik een inspanningsverplichting met u en uw kind(-eren) aan, geen resultaatverplichting. Dat betekent dat ik geen garanties kan geven hierop.

- Bij afwezigheid van mijzelf laat ik u dit z.s.m. weten, uiterlijk 24 uur voor een afspraak.

De overeenkomst wordt afgesloten nadat aan alle voorwaarden hiervan is voldaan, de laatste afspraak voor individuele begeleiding is geweest en de facturen volledig zijn betaald.

 

Opmerkingen:

- Mogelijk kunnen uw gemaakte kosten (deels) worden vergoed vanuit een PGB (als men deze bezit) of u kunt het als 'specifieke zorgkosten' onderbrengen bij uw belastingaangifte (zie ook hun website).

- In Nijmegen kunnen mensen die een laag of geen inkomen hebben en aan bepaalde voorwaarden voldoen een beroep doen op Bijzondere Bijstand.

 

Bij vragen over deze voorwaarden hoor ik het graag van u.